Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy z siedzibą: Cierszewo 8, 09-414 Brudzeń Duży. Administrator spełnia wszelkie obowiązki prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie info@cierszewo.com.pl.


Cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celach:

 1. prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na pytania związane z celem opisanym w pkt 2. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i zapobiegnia oszustwom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszych usług  oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z zachowaniem zgodności z przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Źródło pozyskania Państwa danych:

Będziemy przetwarzać dane, które przekażecie nam Państwo sami, lub dane z ogólnodostępnych źródeł (Państwa strony www, publiczne rejestry i bazy danych – np. KRS i CEIDG).
 

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane osobowe wynikające z będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w Państwa dane osobowe związane z przygotowaniem tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że ustał już cel, dla którego zostały zebrane.
   

Odbiorcy danych

Nie ujawniamy Państwa danych innym podmiotom, poza tymi, które są do tego upoważnione na mocy przepisów prawa, oraz tymi, które realizują dla nas usługi, w ramach których konieczne będzie przetwarzanie Państwa danych np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, czyli; 
  • informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii,

   Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 RODO przede przysługuje Państwu informacja o celach przetwarzania, zakresie danych osobowych, planowanym okres przechowywania danych oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.
    
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, czyli 
  • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych
 3. prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy: 
  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
  • wycofano zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  • dane osobowe były przetwarzanie w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. ograniczenia przetwarzania danych, kiedy; 
  • zakwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz nie chcecie Państwo usunięcia danych osobowych,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Państwu
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę Handlowo-Usługową Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy lub przez stronę trzecią do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy; 
  • przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę Handlowo-Usługową Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy,
  • przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 6. prawo do przenoszenia danych z kolei, daje Państwu możliwość do; 
  • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczonych przez Państwa danych osobowych,
  • zwrócenia się do Firmy Handlowo-Usługowej Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy o przesłanie tych danych dane innemu administratorowi.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, które Firma Handlowo-Usługowa Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy realizowała przed wycofaniem tejże zgody.

Oprócz wspomnianych powyżej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że działania administratora (Firmy Handlowo-Usługowej Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy) naruszają przepisy o ochronie danych osobowych.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania, zawarcia umowy lub przesłania wymaganej przez Państwa informacji czy udzielenia odpowiedzi na zapytanie.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na stronie Firmy Handlowo-Usługowej Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 

Pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Funkcjonalnie, wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. statystycznych